تقویم آموزشی 

موسسه آموزش عالی بهار

 


نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵انتخاب واحد تحت وب


از ۹۵/۰۶/۰۶ لغایت ۹۵/۰۶/۲۱


انتخاب واحد حضوری


از ۹۵/۰۶/۱۷ لغایت ۹۵/۰۶/۲۱

 
شروع کلاس ها


۹۵/۰۶/۲۷


حذف  و اضافه تحت وب

از ۹۵/۰۷/۰۳ لغایت ۹۵/۰۷/۰۸


حذف  و اضافه حضوری

از ۹۵/۰۷/۰۷ لغایت ۹۵/۰۷/۰۸
حذف  تکدرس از ۹۵/۰۷/۱۰ لغایت ۹۵/۰۹/۲۲
پایان کلاس ها ۹۵/۱۰/۱۶
جبرانی از ۹۵/۱۰/۱۸ لغایت ۹۵/۱۰/۲۰
امتحانات (12 روز کاری) از ۹۵/۱۰/۲۱ لغایت ۹۵/۱۱/۰۴


نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵انتخاب واحد تحت وب


از ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت ۹۵/۱۱/۱۰


انتخاب واحد حضوری


از ۹۵/۱۱/۰۶ لغایت ۹۵/۱۱/۱۰

 
شروع کلاس ها


۹۵/۱۱/۱۶


حذف  و اضافه تحت وب

از ۹۵/۱۱/۲۳ لغایت ۹۵/۱۱/۲۸


حذف  و اضافه حضوری

از ۹۵/۱۱/۲۷ لغایت ۹۵/۱۱/۲۸
حذف  تکدرس از ۹۵/۱۱/۳۰ لغایت ۹۶/۰۳/۰۴
پایان کلاس ها ۹۶/۰۳/۱۸
جبرانی از ۹۶/۰۳/۲۰ لغایت ۹۶/۰۳/۲۵
امتحانات از ۹۶/۰۳/۲۷ لغایت ۹۶/۰۴/۱۱


دوره تابستان سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵انتخاب واحد تحت وب


از ۹۶/۰۴/۱۲ لغایت ۹۶/۰۴/۱۴


انتخاب واحد حضوری


از ۹۶/۰۴/۱۳ لغایت ۹۶/۰۴/۱۴

 
شروع کلاس ها


۹۶/۰۴/۱۷
پایان کلاس ها ۹۶/۰۵/۲۶
جبرانی ۹۶/۰۵/۲۸
امتحانات (۴ روز کاری) از ۹۶/۰۵/۲۹ لغایت ۹۶/۰۶/۰۱