تاریخ به روز رسانی   30/04/95

تلفن ها 

تلفن ها
ساختمان مرکزی
051-38817114
 
051-38837119

051-38813775
داخلی  ها
انتظامات (ساختمان مرکزی) 101
مدیریت داخلی 102
مدیر آموزش و کارشناسی ارشد 103
مدیریت مالی 104
امور فارغ التحصیلان 105
کارشناسان آموزش 105-106-107
مدیریت کلاس ها 107
حسابداری 108
کتابخانه 115
دفتر ریاست و انفورماتیک 110
امور دانشجویی 112
مدیریت آزمایشگاه ها و سایت 111